Wpisz i kliknij enter

„Ludzie, którzy zostaną na scenie na dłużej, to ci z pasją i wartościami” – wywiad z Luigim Tozzim [+ KONKURS]

Na niespełna trzy tygodnie przed występem Luigi’ego Tozzi’ego na tegorocznej edycji festiwalu Up To Date w Białymstoku, rozmawiamy z włoskim producentem.

Witaj Luigi, cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać przed Twoim występem podczas festiwalu Up To Date 2023 w Białymstoku. Grałeś już kilka razy w Polsce, ale na UTD 2023 wystąpisz po raz pierwszy. Powiedz, czego możemy się spodziewać po Twoim secie? Czy będziesz przygotowywał na tę okazję premierowy materiał?

Witam, cała przyjemność po mojej stronie. Nie mogę się doczekać pierwszego występu na Up to Date Festival. To, czego możecie się spodziewać, to minimalistycznego techno z dźwiękami pochodzącymi z moich poprzednich wydawnictw (zwłaszcza tych z Non Series) i mnóstwem innych syntezatorów i pętli, których używam tylko w setach na żywo. Cały czas pracuję nad nowymi brzmieniami i na pewno niektóre z nich usłyszycie po raz pierwszy właśnie podczas mojego występu na Up To Date Festival.

Jesteś jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów sceny deep & hypnotic techno, która od kilku lat przeżywa ciekawy, intrygujący wręcz rozwój. Co skłoniło Cię do zajęcia się właśnie tą odmianą elektroniki i jak zaczęła się Twoja artystyczna droga w tym nurcie?

To był po prostu bardzo naturalny rozwój mojego gustu muzycznego. Byłem zafascynowany dub techno w momencie, gdy zdecydowałem się zacząć tworzyć muzykę i widzę bardzo wyraźną więź między tym rodzajem brzmienia a tym, co komponuję obecnie.

W komentarzach pod Twoim profilem w serwisie Discogs jeden z użytkowników określił Cię mianem Sigmunda Freuda muzyki techno 😊 Co sądzisz o takim porównaniu?

Myślę, że to dość zabawne, ale uważam też, że jest to racja, ponieważ jestem osobą niezwykle analityczną i musi to w pewien sposób przekładać się na moją muzykę i moje metody komponowania.

A jeśli chodzi o Twoje osobiste inspiracje w nurcie deep & hypnotic techno – czyja twórczość miała na Ciebie największy wpływ i kogo dziś postrzegasz jako najciekawszych artystów tej sceny?

Trudno powiedzieć, ale mogę wymienić kilka płyt, które miały na mnie duży wpływ w okresie, w którym zaczynałem tworzyć muzykę: „Shaman Path” Dino Sabatiniego i „Inner State” Claudio PRC. Obecnie bardzo podobają mi się prace Laimy Adelaide, ma niesamowity potencjał!

W ostatnich latach techno przeżywało spory rozkwit, zarówno gdy chodzi o szybsze odmiany tej stylistyki, jak i wolniejsze, o czym świadczy chociażby większe zainteresowanie producentów jak i słuchaczy ambient-techno. Jak uważasz, co czeka scenę techno w najbliższych latach, jak zmieni się ona względem aktualnych trendów?

Ostatnio zauważyłem tylko boom na szybsze i bardziej tandetne – w moim odczuciu – wariacje. Szczerze mówiąc: techno dotarło do szerszej publiczności niż kiedykolwiek i to jest tego skutek. Myślę, że w nadchodzących latach musimy być silni i przeżyć kilka kolejnych bootlegowych techno editów Britney Spears, kilka dość nieeleganckich „rejwowych hymnów” i miliony didżejów z Tik Toka ze świetnymi umiejętnościami tanecznymi. Ale w końcu mody przeminą, a ludzie, którzy zostaną na scenie na dłużej, to ci z pasją i wartościami.

A co z samymi klubami – czy Twoim zdaniem także tu nastąpią zmiany, czy zmieni się charakter przestrzeni klubowej? Jeśli tak, to jakie?

To naprawdę zależy od tego, co uznasz za „klub”. Scena „indoor” już zmieniła się dość istotnie, co jest konsekwencją trendów ostatnich lat, natomiast wciąż istnieje wiele kameralnych przestrzeni, które może wypełnić 300-500 podobnie myślących i odczuwających osób, co moim zdaniem uosabia to, jak powinno wyglądać naprawdę dobre doświadczenie klubowe.

Pod koniec 2021 roku, nakładem świetnej wytwórni Hypnus Records, wydałeś swój trzeci album – „Deep Blue: Volume 3”. Skąd pomysł tej serii i co oznacza dla Ciebie to określenie?

Albumy Deep Blue wywodzą się z mojej pasji do nurkowania, którą pielęgnowałem od dziecka. Jest coś w schodzeniu głęboko pod wodę, co jest dla mnie bardzo oczyszczające, a przełożenie tego wyzwalającego uczucia na muzykę jest bardzo naturalne i ważne dla mojego osobistego rozwoju.

Opowiedz proszę coś więcej o Twoim udziale w rozwoju Hypnusa oraz co Twoim zdaniem sprawia, że ten label jest tak wyjątkowy i ceniony przez fanów atmosferycznego techno?

Z mojego punktu widzenia Hypnus jest wyjątkowy, ponieważ zamiast być tylko platformą do wydawania muzyki, stworzył społeczność i bardzo głębokie relacje z ludźmi, którzy kochają ten styl muzyczny.

Album „Deep Blue: Volume 3” to – jak nazwa wskazuje – trzecia odsłona Twojej serii Deep Blue. Czy planujesz dalszą pracę nad tym cyklem?

Szczerze mówiąc pracuję nad tą serią właśnie teraz, głównie przetwarzając stary materiał, aby skomponować specjalny występ ambientowy. Natomiast myślę też o stworzeniu kolejnego wydawnictwa w tej serii.

W swojej muzyce skupiasz się na energii, którą niesie nurt deep & hypnotic techno. W Twoich utworach przeważa pulsujący rytm i beat, dzięki czemu są one energetyczne i taneczne. Co sprawia, że to eksponujesz w swojej muzyce właśnie te cechy? Czy sam taniec traktujesz jako nieodłączny element muzyki techno?

Mówiąc szczerze to wcale nie traktuję tańca jako nieodłącznego elementu muzyki techno. Wręcz przeciwnie, uważam, że wiele moich wydawnictw (zwłaszcza na Hypnus) ma sens jako muzyka do słuchania w domu. Z kolei moje prace, które przygotowuję dla Non Series, są zdecydowanie bardziej tanecznie zorientowane pod względem sposobu, w jaki je komponuję i aranżuję.

Jednocześnie w Twoich kompozycjach nie brakuje ambientowych elementów. Masz w planach stworzenie w przyszłości stricte ambientowego albumu, skierowanego na wyciszenie i kontemplacyjne tony?

Tak jak wspominałem, sporo muzyki, którą stworzyłem dla Hypnus, jest już dla mnie bardzo spokojna i kontemplacyjna. Jednocześnie obecnie pracuję nad ambientowym setem na żywo i prawdopodobnie zaowocuje to materiałem, który wydam w przyszłości.

A co z Twoimi planami wydawniczymi na najbliższy czas – planujesz opublikować jakiś nowy materiał?

Kilka miesięcy temu wydałem EPkę zatytułowaną „Spiral” dla wydawnictwa Non Series. Niedawno ukazała się też EP-ka z remiksami tego utworu z jego reinterpretacjami Rrose, Psyk, Evigt Mörker i Refracted. Po wakacjach wydam solową EP-kę w labelu Mental Modern. Wreszcie pracuję również nad czymś specjalnym, aby uczcić 10. urodziny Hypnusa =)

Dziękuję za rozmowę.

Dzięki!

///// ENG VERSION /////

Hello Luigi, I am happy to talk to you before your performance at the Up To Date 2023 festival in Bialystok. You have already played in Poland several times, but at UTD 2023 you will perform for the first time. Tell us what can we expect from your live set? Will you be preparing a premiere material for this occasion?

Hello, the pleasure is mine. I am very much looking forward to performing at Up to Date for the first time. What you can expect is some very tubular and minimalistic techno, with sounds that come from my previous releases (especially the ones on Non Series) and a bunch of other synths and loops that I use in Live sets only. I am always working on new sounds for my performances and you’ll definitely hear some for the first time there.

You are one of the most recognizable producers of the deep & hypnotic techno scene, which has been experiencing an interesting, even intriguing development for several years. What prompted you to take up this kind of electronics and how did your artistic path in this trend begin?

It was just a very natural development of my taste in music. I was into dub techno at the moment where I decided to start making music and I see a very clear bond between that kind of sound and what I have been composing.

In the comments under your profile on Discogs, one of the users referred to you as Sigmund Freud of techno music 😊 What do you think about this comparison?

I think it’s funny, but I also think he has a point as I am an extremely analytic person and this must translate in my music and my composition methods in a way.

And when it comes to your personal inspirations in the deep & hypnotic techno trend – whose work has had the greatest influence on you and who do you see as the most interesting artists of this scene today?

Difficult to say but I can name a couple records that had a lot of influence on me in the period where I was starting to make music: Dino Sabatini’s „Shaman Path” and Claudio PRC’s „Inner State”. Nowadays I like Laima Adelaide’s works, she has an incredible potential to be developed!

In recent years, techno has been booming, both when it comes to faster variations of this style, as well as slower ones, as evidenced by the greater interest of ambient-techno producers and listeners. What do you think awaits the techno scene in the coming years, how will it change in relation to current trends?

Recently I only saw a boom of the faster and cheesier variations to be honest: techno reached a bigger audience than ever and that’s the result. Well in the coming years I think we need to be strong and keep holding another few Britney Spears bootleg techno edits, a couple very inelegant ‘rave anthems’ and a million tik tok djs with great dancing skills. But in the end cycles will pass and the people who will stick to the scene for a long time will be the ones with passion and values.

And what about the clubs themselves – do you think there will be changes here as well, will the character of the club space change? If yes, what kind?

It really depends on what you consider as a ‘club’. The indoor party scene has already changed a lot as a consequence of the trends but there are still many intimate spaces that can be filled with 300/500 like-minded people which in my opinion embody what a good experience in a club should be.

At the end of 2021, on the great label Hypnus Records, you released your third album – „Deep Blue: Volume 3”. Where did the idea for this series come from and what does this term mean to you?

Deep Blue albums come from a passion for diving that I cultivated since I was a child. There’s something about going deep underwater that is very cathartic to me and translating this liberating feeling into music is very natural and important for my personal growth.

Please tell me more about your contribution to the development of Hypnus and what, in your opinion, makes this label so unique and appreciated by fans of atmospheric techno.

From my point of view Hypnus is special because rather than being only a platform for releasing music it has founded a community and a very deep relationship with the people who love that style of music.

The album „Deep Blue: Volume 3” is, as the title suggests, the third installment of your Deep Blue series. Do you plan to continue working on this series?

I am working on the series right now actually, at the moment mainly manipulating old material to compose an ambient performance but I also have something in mind for a future release.

In your music you focus on the energy of deep & hypnotic techno. Your tracks are dominated by a pulsating rhythm and beat, making them energetic and danceable. What makes you expose these qualities in your music? Do you treat dance itself as an inseparable element of techno music?

I don’t think I treat dance as an inseparable element of techno music at all, I would actually say the opposite as I think many of my releases (especially on Hypnus) make a lot of sense as home listening music. Then the work I do for Non Series is definitely more dancefloor oriented in the way it’s composed and arranged.

At the same time, your compositions are full of ambient elements. Do you plan to create a strictly ambient album in the future, aimed at calming down and contemplative tones?

Again, a lot of the music I made for Hypnus for me is already very calm and contemplative. But as I told you I am working on an ambient live set these days and it will probably result in material I want to release in the future.

And what about your publishing plans for the near future – are you planning to publish any new material in the near future?

I just came out with Spiral EP for Non Series few months ago. A remix EP of it just appeared with reinterpretations from Rrose, Psyk, Evigt Morker and Refracted. After the summer I will have a solo EP coming out on Mental Modern. I am also working on something special to celebrate Hypnus 10th birthday =)

Thank you for conversation.

Thanks!

***

Profil Luigi’ego Tozzi na Facebooku
Profil Luigi’ego Tozzi na Discogs

***

Up To Date Festival 2023

23-24.06.2023
SECRET OUTDOOR LOCATION
Białystok, Poland
www.uptodate.pl 

Instagram | Facebook | Soundcloud | Youtube

~~~ WYDARZENIE NA FACEBOOKU ~~~ 

~~~ LINK DO ZAKUPU BILETÓW ~~~

/// autor foto: Tay Calenda ///

~~~ K O N K U R S ~~~

Jako patron Up To Date 2023 mamy dla Was dwudniowe karnety na tegoroczną edycję festiwalu! Aby je zdobyć wystarczy napisać maila, w którym wskażecie na występ którego artysty czekacie najbardziej i dlaczego. Maile o tytule KONKURS UTD 2023 wysyłajcie na adres aniapietrzak@nowamuzyka.pl Kto pierwszy, ten lepszy 🙂 Zwycięzców poinformujemy o wygranej mailowo.

~~~~~~Jest nas ponad 15 000 na Facebooku:


Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy